ساده زیستی پیشانی نظام اسلامی

شما اینجا هستید

ساده‌زیستی، پیشانی نظام اسلامی

 

یکی از مسائل اساسی در بحث کارگزاران و صاحب‌منصبان دولتی، مسئله‌ی سطح معیشت آنان است؛ یعنی دولتمردان از حیث امکانات و رفاه و بهره‌وری از مواهب دنیوی، در چه سطحی باید باشند؟ اگر طبقات جامعه را از جهت زندگی مادی به چهار طبقه‌ی عالی، خوب، متوسط و ضعیف تقسیم کنیم، سطح زندگی مطلوب دولتمردان چیست؟ آیا آنها می‏توانند مانند طبقه‌ی مرفه زندگی کنند؟ آیا می‏توانند در سطح طبقه‌ی خوب یا متوسط جامعه امکانات مادی برای خود در نظر بگیرند ...

 

مطالعه مقاله

http://puya.nashriyat.ir/sites/puya.nashriyat.ir/files/puya%20_%2046%20-...