گسل‌سازی غرب‌گرایان، سیاستی تکراری ‏

شما اینجا هستید

گسل‌سازی غرب‌گرایان، سیاستی تکراری ‏

 

گفته می‌شود، زندگی سیاسی در هر کشوری به شیوه‌های گوناگون، تحت تاثیر گسست‌های اجتماعی خاص آن کشور و نحوه صورت‌بندی آن شکاف‌‌ها قرار می‌گیرد. تنوع جامعه‌شناسی سیاسی کشورهای گوناگون،  ناشی از نوع و تعداد این گسست‌ها و نحوه آرایش و یا ترکیب آن‌هاست ....

 

 

مطالعه مقاله

http://puya.nashriyat.ir/sites/puya.nashriyat.ir/files/puya%20_%2046%20-...