حضور در انتخابات، ظهور امر به معروف‏

شما اینجا هستید

حضور در انتخابات، ظهور امر به معروف‏

 

ظام‌های سیاسی همواره بقا و تقویت خویش را در پشتوانه مردمی و مشارکت سیاسی مردم در اعمال حاکمیت تعریف می‌کنند. بارزترین و گویاترین وجه مشارکت سیاسی مردم، شرکت در انتخابات است که در عرف سیاسی هر چه میزان مشارکت عمومی در انتخابات، گسترده‌تر باشد، مقبولیت و به تعبیر (غیر توحیدی) مشروعیت حکومت و هیئت حاکمه در سطح ملی و جهانی، افزون خواهد شد.

 

مطالعه مقاله

http://puya.nashriyat.ir/sites/puya.nashriyat.ir/files/puya%20_%2046%20-...