توهم بهبودی اقتصادى و رابطه با آمریکا

شما اینجا هستید

توهم بهبودی اقتصادى و رابطه با آمریکا

 

از جمله موضوعاتی که دستگاه رسانه‌ای غرب و دنباله‌ی داخلی آن‌ها سعی دارند به جامعه ایرانی تلقیق کنند، تصویری بهشت‌گونه‌ی حاصل از رابطه اقتصادی با آمریکا است. و چنین وانمود می‌شود که این ارتباط می‌تواند برطرف کننده بسیاری از معضلات و مشکلات اساسی اقتصادی ایران باشد...

 

مطالعه اصل مقاله

http://puya.nashriyat.ir/sites/puya.nashriyat.ir/files/puya%20_%2046%20-...